Производство и контрол

Важна част от производствения процес в „Софрино БГ“ е спазването на всички вътрешнопроизводствени стандарти, технологични документации и прилагането на добри производствени и хигиенни практики. Въведената НАССР система и лабораторните изследвания, гарантират качеството и безопасността на произведените продукти от земеделските производители на ядки до крайния потребител. Упражняваният контрол от страна на водещи специалисти е насочен не само върху крайния продукт, но и върху всички етапи от неговото производство.

• Ядки

Ние договаряме и изкупуваме суровината си от земеделски производители и доставчици, отговарящи на Българските и Европейските стандарти за качество. Подлагаме всяка партида на допълнителни изследвания и съхраняваме в камери, при специален температурен режим.

Изваждането на суровината и прехвърлянето и към производството следва стриктни правила и контрол.

• Изцеждане на ядките

Ядките се измиват и подготвят за последващото изцеждане. Подлагат се на изключително сложен процес на смилане и прецеждане. Готовата суровина се подлага на следните проверки:

• Органолептични показатели – мирис, вкус, цвят и др.
• Физико-химичен анализ – масленост, плътност, общ белтък и др.

След приключване на изследванията и анализите, които доказват, че суровината е годна, се насочва към следващия процес на преработка.

• Подготовка

Суровината се подлага на сложен технологичен процес, при който се запазват всички полезни качества на ядките. Подлага се на пастьризация, с цел да бъдат унищожени всички вредни микроорганизми. След това преминава още през няколко сложни технологични етапа, за да се подготви за производството на определения продукт.

• Ягурди и заквасени твърди ядкови продукти

Първоначално ядките се изцеждат по специална технология.

При ягурдите следват процеси на подготовка, пастьоризация и хомогенизация, за да се постигне еднородна смес. При строго спазване и непрекъснат контрол се добавя закваската. Разлива се по кофичките, маркират се партидата и датата на годност. Кофичките се запечатват и се транспортират до камерата, където започват ферментационните процеси на заквасване. След достигане на определени показатели, готовия продукт се премества в камера за съхранение.

• Контролни проби

Отделяме от всяка партида контролни проби, които се съхраняват до изтичане срока на годност на продукта. В случай на рекламация от страна на потребителите има възможност да бъде проследена цялата верига – клиент, търговски обект, дистрибутор, транспорт, производство и суровина.

• Съхранение и транспорт

Всички готови продукти постъпват в хладилна камера със стриктно следене на температурните режими. Това гарантира правилното съхранение на вкусовите качества на готовите продукти, при стриктно спазване на нормативните разпоредби. Превозът до дистрибуторите и търговските обекти се осъществява със специализиран транспорт.

Translate »